O NÁS

Co je PERICULUM?

Výňatek ze Stanov občanského sdružení PERICULUM

Článek 1

1.1.    PERICULUM (dále jen „Sdružení“) je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra dne 20. 12. 2007, č. registrace VS/1-1/69837/07-R podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.    Sdružení působí primárně na celém území České republiky. V oblasti prevence, osvěty, výchovy, vzdělávání, humanitární a rozvojové pomocí působí Sdružení na území celého Světa. 

1.3.    Cílem Sdružení je zejména přispívání obecně prospěšnou činností k prevenci protiprávního jednání a k prevenci rizikového chování občanů a institucí a k minimalizaci rizikových faktorů a jevů. Dalšími cíli Sdružení je obecně prospěšná činnost v oblastech výchovy, vzdělávání, humanitární a rozvojové pomoci. Dále pak rozvoj vzájemného porozumění, přátelství a míru mezi jedinci, ale i národy, bez ohledu na jejich národnostní, rasovou, náboženskou, třídní, politickou nebo jinou příslušnost v duchu demokratických principů českého státu a další aktivity ve smyslu občanské společnosti. Sdružení si dále klade za cíl uspokojování kulturních, společenských, sportovních a vzdělávací potřeb svých členů.

1.4.    Za účelem dosažení výše uvedených cílů Sdružení sdružuje občany, soukromé podnikatele a právnické osoby a spolupracuje s jinými subjekty obdobného zaměření, občany a podnikatelskými subjekty, podporujícími poslání a cíle sdružení.

Článek 3
Předmět činnosti

3.1    Hlavní činností Sdružení, při dosahování cílů Sdružení dle čl. 1.3, je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech obecné bezpečnosti, prevence protiprávního jednání a rizikového chování, prevenci úrazů a nemocí, předlékařská první pomoc, ochrany zdraví a majetku, požární ochrany, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, vodních tocích a ve vzdušném prostoru. K hlavním činnostem Sdružení dále patří výchova, vzdělávání, humanitární a rozvojová pomoc.

3.2    Předmět činnosti Sdružení se vymezuje zejména takto:

3.2.1    Praktická činnost členů při naplňování cílů Sdružení.
3.2.2    Kooperace s jinými součástmi občanské společnosti.
3.2.3    Spolupráce se všemi subjekty, kompetentními k dosažení cílů Sdružení.
3.2.4    Poskytování servisních služeb, pomoci, poradenství a odborné konzultační činnosti.
3.2.5    Shromažďování, třídění a poskytování informací, vztahujícím se k cílům Sdružení.
3.2.6    Osvětová činnost, vztahujícím se k cílům Sdružení.
3.2.7    Organizování kampaní a akcí v souladu s cíli Sdružení.
3.2.8    Zajišťování dobrovolnické služby ve smyslu ustanovení zákona š. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění.

3.3    Dále do předmětu činnosti Sdružení patří:

3.3.1    Zajišťování odborných školení, seminářů a dalších forem vzdělávání;
3.3.2    Zajišťování vydávání a publikování odborných a osvětových materiálů;
3.3.3    Reklamní činnost a marketing, vztahující se k cílům Sdružení.
3.3.4    Účast a spolupráce na tvorbě a realizaci koncepce vzdělávání (školního i celoživotního) v oblastech dotčených cíli Sdružení;
3.3.5    Tvorbu, distribuce a propagace informačních a vzdělávacích audiovizuálních děl;
3.3.6    Organizování a spolupráce při organizování prezentačních, preventivních, vzdělávacích, společenských, sportovních a kulturních akcí;
3.3.7    Kontakt se zahraničními a nadnárodními subjekty, dotčenými cíli Sdružení v celoevropské nebo celosvětové rovině.
3.3.8    Další činnosti, jejichž potřebnost vyplyne z odůvodněných požadavků členů Sdružení.

3.4    Vedlejší činností sdružení je „Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd“ ve smyslu ustanovení zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání, v platném znění.

Toto je výňatek z platné znění stanov schváleného Valnou hromadou Sdružení dne 19. dubna 2012.

 01.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 3762 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX