O NÁS

Jak se stát členem sdružení

Výňatek ze Stanov občanského sdružení PERICULUM

Článek 4
Členství ve Sdružení

4.1    Členství ve Sdružení je dobrovolné.

4.2    Členství ve Sdružení je pouze řádné.

4.3    Řádným členem Sdružení se může stát fyzická osoba, starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území České republiky, a která doručí předsednictvu písemnou žádost o přijetí za řádného člena Sdružení; v žádosti se zaváže řídit se stanovami Sdružení. O přijetí žadatele za řádného člena rozhoduje valná hromada.

4.4    Vznik členství.

4.4.1    Je-li žadatel právnickou osobou, musí být žádost podepsaná osobou oprávněnou ze zákona za něj jednat (statutární zástupci, prokuristé) nebo zmocněnci na základě plné moci. 
4.4.2    Je-li žádost o členství neúplná nebo nesprávná a odstranění vad předsednictvem není možné, vyzve předsednictvo nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti žadatele, aby žádost opravil nebo doplnil. Předsednictvo je povinno vypracovat k žádosti doporučení pro valnou hromadu, a to do 45 dnů ode dne, kdy obdrží žádost, příp. ode dne, kdy budou odstraněny její vady.  
4.4.3    O přijetí za člena Sdružení rozhoduje vždy valná hromada. Valná hromada je povinna žádost (kandidaturu) projednat na své nejbližší schůzi konané poté, co předsednictvo vypracuje doporučení (rozhodne o kandidatuře). Členství vzniká ke dni uvedeném v rozhodnutí valné hromady, nejdříve však ke dni rozhodnutí. Nebude-li v tomto rozhodnutí stanoveno žádné datum nebo bude-li obsahovat datum předcházející dnu rozhodnutí, vzniká členství ke dni rozhodnutí. Valná hromada je oprávněna jako den vzniku členství uvést v nejzazším případě 1. 1. kalendářního roku následujícího po dni, kdy valná hromada o přijetí rozhodla.

 01.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 2998 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX